دکتر معصومه زارع

دکترای روانشناسی

دکترای روانشناسی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دکتر روانشناسی عمومی

 
سوابق کاری

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
در انتظار مصاحبه پروانه دکترای نظام
مسئول، موسس و مسئول فنی مراکز مشاوره:
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پندار نیک با مجوز سازمان بهزیستی استان تهران
مشاور و روانشناس مرکز مشاوره خانه آرامش)شهرک شهید فکوری (- وزارت دفاع به مدت ۷ سال
مشاور و روانشناس مرکز مشاو ره خانه آرامش ۲)شهرک ولی امر( به مدت ۹ ماه
مشاور و روانشناس مرکز مشاوره اردیبهشت به مدت ۲ سال
مرکز معراج به مدت یک سال
مرکز آرتینه به مدت یک سال
مدرس مهارت های زندگی و غنی سازی ارتباطی و …