پندار نیک

_

خدمات روانشناسی و مشاوره پندار نیک – خانم دکتر زارع

یک روز زندگی به روشن بینی، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.( بودا)