همه چیز درباره اختلالات خلقی

اختلال افسردگی اساسی افسردگی با دوره های طولانی و مداوم غم و اندوه شدید اختلال دوقطبی افسردگی شیدایی یا اختلال عاطفی دوقطبی نیز نامیده می شود، افسردگی که شامل زمان های متناوب افسردگی و شیدایی است. اختلال عاطفی فصلی (SAD) نوعی افسردگی که اغلب با ساعات کمتر نور روز در عرض های جغرافیایی شمالی و […]