اختلال سلوک

اختلال سلوک به عوامل مختلفی بستگی دارد که خود این عوامل به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از : عوامل روانی عوامل بیولوژیکی عوامل روانی محیط خانواده اولین شخصیت و رفتار کودکان و نوجوانان در محیط خانواده صورت می گیرد، بنابراین این محیط از مهم ترین عوامل در به وجود آمدن این […]