جامعه ستیزی

اختلال سلوک

کودک و نوجوانی که الگوی رفتاری آنها منفی بافی، نافرمانی، جامعه ستیزی و دشمنی نسبت به بزرگترها و اولیای امور ... ادامه مطلب