مشکلات اجتماعی چرخه زندگی

انسانها در گذر مقاطع زندگی شان، چه در دوران کودکی و چه نوجوانی و جوانی یا در دوره بزرگسالی ویا میانسالی و دوره پیری ممکن است با مسائل و مشکلاتی درگیر شوند که به طور خاص مربوط به همان مقطع زندگی باشد و البته این مشکل باعث ایجاد شرایط پرتنش و طاقت فرسا برای فرد […]