اختلالات شخصیت چیست؟

همه انسانها شخصیت دارند. شخصیت ویژگیهایی است که از درون تجربه می کنیم و ازبیرون به دیگران نشان می دهیم. برخی ازمردم، برای مقابله با چالش های زندگی، روشی انعطاف ناپذیر و سخت گیرانه پیش می گیرند. آنها به سختی رفتار خود را در واکنش به رویدادها تغییرمی دهند. روشهای آنها برای مقابله با رویدادهای […]